Green Deal - Yeşil Anlaşma Projeleri

Green Deal – Yeşil Anlaşma Projeleri

Green Deal – Yeşil Anlaşma Projeleri AB ekonomisini sürdürülebilir kılma planıdır. Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa Komisyonu’nun 2050’de Avrupa’yı iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan bir dizi politika girişimidir. Bunu, iklim ve çevresel zorlukları fırsatlara dönüştürerek ve geçişi herkes için adil ve kapsayıcı hale getirerek yapabiliriz.Green Deal - Yeşil Anlaşma Projeleri

Carbon Hints, belirlenen hedefler kapsamında, 7 politika alanı altında oluşturulmuş büyüme stratejisinden kuruluşunuza uygun olanı tanımlar, projeniz için en yararlı finansman fırsatlarının hangileri olduğunu ya da bilimsel uzmanlığınızı teklif yazma konusundaki bilgimizle birleştirerek bir sonraki teklifinizin başarı şansını artırmanızda yardımcı olur.

Avrupa Yeşil Mutabakat Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, her yıl gittikçe ısınan atmosfer ve değişen iklim, gezegendeki sekiz milyon türün bir milyonunun yok olma riskine ve ormanlar ve okyanusların kirlenmesi ve yok olmasına karşın bir cevap niteliğindedir.

Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir. Anlaşma, emisyonları azaltırken iş fırsatları yaratacak ve yaşam standartlarını artıracaktır.

Yeşil Mutabakatın Amacı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatın genel amacı, AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk “iklime duyarlı bloğu” haline gelmesidir. İnşaat, biyolojik çeşitlilik, enerji, ulaşım, çevre ve gıda dahil olmak üzere birçok farklı sektöre uzanan hedefleri vardır.

Plan, sera gazı kirliliğini aynı oranda azaltmayan ülkeler için potansiyel kirliliğin azaltılması ve çevrenin iyileştirilip geliştirilmesini içeriyor. Buna mekanizmasına Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM) denir ve şunları içerir:

 • Döngüsel ekonomi hareket planı,
 • Emisyon Ticaret Sistemi de dahil olmak üzere, iklimle ilgili tüm ilgili politika araçlarının gözden geçirilmesi ve olası revizyonu,
 • Uyumluluktan performansa odaklanma ile tarladan sofraya stratejisi (çiftçileri topraktaki karbonu yönetme ve depolama, iyileştirilmiş besin yönetimi, emisyonları azaltma vb),
 • Fosil yakıt sübvansiyonlarına (devlet yardımları) ve vergi muafiyetlerine ( havacılık, nakliye ) yakından bakan Enerji Vergilendirme revizyonu,
 • Sürdürülebilir ve akıllı bir hareketlilik stratejisi ve bir AB orman stratejisi.

Yeşil Mutabakat Politika Uyum Alanları

İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve iklime duyarlı bir topluma geçişi sağlamak için önemli yatırımlar, araştırma ve yenilikler, yeni üretme ve tüketme yolları ve çalışma, ulaşım ve birlikte yaşama şeklimizde değişiklikler yapılması gerekecektir.

AB, kilit alanlardaki eylemleri uyumlamayla bunu ele almayı hedeflemektedir:

 • Temiz Enerji
 • Çevre-Kirlilik istatistiklerinin ortadan kaldırılması / Sıfır kirlilik hedefi
 • Sürdürülebilir mobilite ve ulaşım
 • Bölgesel politika ve düşük karbon ekonomisi
 • Sürdürülebilir ekonomi
 • Sürdürülebilir sanayi politikası
 • Ticaret ve sürdürülebilir kalkınma
 • Uluslararası iş birliği ve kalkınma
 • İklim değişikliği üzerine araştırma ve yenilikler
 • Biyo Çeşitlilik
 • Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemi tasarlamak