ISO 14067 Standardı Ürün Karbon Ayak İzi (CFP) Danışmanlığı

ISO 14067 Standardı Ürün Karbon Ayak İzi (CFP) Danışmanlığı

ISO 14067 Standardı Ürün Karbon Ayak İzi (CFP) Danışmanlığı ile Ürün Karbon ayak izi, sektörel pazarlarda giderek daha fazla rekabet avantajı olarak kullanılmaktadır. ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi standardı, hesaplamanın nasıl yapılması gerektiğini, kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu dahil olmak üzere sistem sınırlarının nasıl seçildiğini ve ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik ilkeleri, gereksinimleri ve yönergeleri tanımlar. Sera gazları, hammadde alımı, tasarım, üretim, nakliye / teslimat, kullanım ve kullanım ömrü sonu işlemlerini içeren bir ürünün yaşam döngüsü boyunca salınabilir ve uzaklaştırılabilir.ISO 14067 Standardı Ürün Karbon Ayak İzi (CFP) Danışmanlığı

Carbon Hints, “elmaların elmalarla” karşılaştırabilmesi için kuruluşlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametrelerle hizmet sunar. Bir ürünün yaşam döngüsü aşamalarıyla ilişkili sera gazı emisyonlarını, kaynak çıkarma ve hammadde tedariki ile başlayıp ürünün üretimi, kullanımı ve kullanım ömrü sonuna kadar olan tüm aşamaları değerlendirerek hesaplamaların yapılması ve raporlanmasını sağlar. Buna ek olarak, bir ürünün karbon ayak izinin (CFP) miktarının belirlenmesi, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sera gazı azaltımlarını artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde danışmanlık eder.

Neden Ürün Karbon Ayak İzi?

Daha önceki başlıklarda anlatıldığı gibi, Sera Gazı Emisyonlarının Atmosferde artması İklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının artmasındaki en büyük nedenler’ den birisi insan faaliyetleri yani sanayileşme olarak gösterilir.  Sanayileşme yaygınlaştıkça atmosferdeki Sera Gazı etkisi yapan CO2, N2O, PFC, HFC vb gazların de artmasına neden olmaktadır.

Bu anlamda dünya kamuoyu, birleşmiş milletler, hükümetler iklim değişikliği ile mücadele konusunda çeşitli önlemler almakta, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çeşitli Uluslararası Anlaşmalar imzalanmakta ve sera gazlarının atmosferde belirli bir düzeye getirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının azaltılmasına yönelik hükümetler, organizasyonlar, şirketler çalışma yapmaktadır. Bu anlamda Kuruluş Seviyesinde atmosfere verilen Sera Gazı Emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması, Proje bazında Gazı Emisyonlarının azaltımlarının hesaplanması gibi standartların yanında ürünlerin ne kadar sera gazı emisyonuna ve azaltımlarının yapıldığı ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı oluşturulmuştur.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı

Hammaddenin çıkartılmasından ürün eldesine, ürün olarak müşteriye ulaşmasındaki tedarik zincirine, ürünün ömrünü tamamlamasına kadarki olan bütün süreçlerde ürün nedeni ile oluşan atmosfere verilen sera gazı emisyon miktarının ve azaltım miktarının hesaplanarak CO2 eşdeğer cinsinden hesaplanması işlemine ürün karbon ayak izi hesaplaması denir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı, ürünün kendisinden, üretilme, taşıma, imha süreçlerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı atmosfere   verilen Sera Gazı Emisyon miktarı ile azaltım miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak ürün karbon ayak izi için yeni standarttır. ISO 14067 Standardı ürünlerin yaşam döngüsü boyunca Karbon Ayak izi hesaplamaları için kurallar ve gereksinimler belirler.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; bir ürünün maden olarak çıkartılmasından, ürünün hammaddesine, Hammaddeden ürünün üretilmesine, ürünün müşteriye sunulmasına, müşterinin ürünü kullanmasından ürünün ömrünü tamamlamasına kadarki yaşam döngüsü içerisindeki Sera Gazı Emisyonlarının   ölçülmesi ve hesaplama tekniğidir.

ISO 14067 Standardı Kuruluşlar Yaşam döngüsü boyunca belirlemiş oldukları sınırlar içerisinde de hesaplanabilir. Bu sınırlandırma kuruluş ve organizasyonlar tarafından belirlenir. Bir ürünün Karbon ayak izi hesaplaması bir kuruluş için Madenden çıkartılıp hammadde haline getirilme aşamalarını içerir iken diğer bir kuruluş için hammaddeden ürün eldesine kadar ki süreç ile sınırlandırılabilir, diğer bir kuruluş içinde ise tedarik zinciri boyunca ki süreçlerdeki emisyonların hesaplanmasını içerebilir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; Karbon Ayak izi Hesaplamalarını yapmak isteyen kuruluş ve organizasyonlar için ve yapılan hesaplamaların doğruluğunu değerlendiren Doğrulama ve Denetim firmalarının kullanabileceği Uluslararası bir standarttır.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; organizasyonlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametreler sunar.  Karbon Ayak izi hesaplamalarında önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri servis sağlayıcılar ve üreticiler tarafından belirlenebilir. Böylece, hedeflenen önlemleri alırken emisyonları azaltarak değer yaratma zincirinin verimliliğinde iyileşme sağlanabilir.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; üretimden atık bertarafına veya geri dönüşüme kadar yani ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca üretilenler de dâhil olmak üzere sera gazı için şeffaf bir miktar belirleme ve raporlama sağlar.

ISO 14067 Karbon Ayak izi Standardı; yaşam döngüsü ile kuruluşlara diğer standartları uygulamada yardımcı olabilir, ISO 14067 ayrıca ISO 14025 (çevresel etiketler ve beyanlar), ISO 14044 (yaşam döngüsü değerlendirmesi) ve BSI PAS 2050 (mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi) ISO gibi diğer çevre standartlarıyla da tutarlıdır.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak izi Standardı; Karbon Ayak izi hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı Sistem Sınırları

Karbon ayak izi sonuçları, hesaplamaları yaparken neyin dâhil edildiğine ve metodolojiye bağlı olarak geniş ölçüde değişecektir.

ISO 14067’ye göre, LCA’da incelenmesi gereken yaşam döngüsü aşamaları, sistem sınırları aşağıdakilerle tanımlanır:

 • Beşikten mezara: ürünün tüm kullanım ömrü boyunca ortaya çıkan emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir
 • Beşikten kapıya: ürünün organizasyondan çıktığı yere kadar emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir
 • Kapıdan kapıya: tedarik zincirinde ortaya çıkan emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir
 • Kısmi CFP: yalnızca belirli aşamalardan gelen emisyonları ve uzaklaştırmaları içerir

Sistem sınırlarını seçmek veri manipülasyonundan kaçınır, çünkü kuruluşlar artık sınırlı bir öneme sahip olduğunu iddia ettikleri yaşam döngüsü aşamalarını ihmal edemeyeceklerdir.

ISO 14047 Ürün Karbon Ayak İzi Standardının Yararları

 

 • Gelecekte var olacak şirketler içerisinde yer almanızı sağlayacaktır.
 • Bilinçli tüketici ve müşterileriniz için ürünün veya hizmetin ön plana geçmesi; daha doğrusu zorunluluğunu bertaraf edecektir.
 • Üretim ve hizmetlerinizde orta veya uzun vadede enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacaktır.
 • Kurumsal kimliğinizde ürün ayak izi konusunda bilinç seviyesini arttıracaktır.
 • Reklamınız olacaktır.
 • Zaten ileride yapmak zorunda olacağınız az karbonlu yada karbonsuz teknolojileri şimdiden araştırmaya başlamanızı sağlayacaktır.
 • CFP’ye önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri servis sağlayıcılar ve üreticiler tarafından belirlenebilir. Böylece, hedeflenen önlemleri alırken emisyonları azaltarak değer yaratma zincirinin verimliliğinde iyileşme sağlanabilir. Ayrıca, bu LCA kuruluşlara diğer standartları uygulamada yardımcı olabilir,
 • Standart, üretimden atık bertarafına veya geri dönüşüme kadar yani ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca üretilenler de dâhil olmak üzere sera gazı için şeffaf bir miktar belirleme ve raporlama sağlar.
 • CFP’nin hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.


ISO 14067 Ürün Karbon Ayak izi Standardı Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı Standardına göre  belirli bir İzleme Dönemine ait  ve belirli sınırlarda ürünün neden olduğu Sera Gazı Emisyonlarının (Ürün Karbon Ayak izi) Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini sağlamış firma ve organizasyonların Uluslararası Denetim Firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika  veya Belgedir.