ISO 14064-2 Standardı Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Projeleri Danışmanlığı

ISO 14064-2 Standardı Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Projeleri Danışmanlığı

ISO 14064-2 Standardı Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Projeleri Danışmanlığı ile ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Standardı, bilinen ve raporlanmış sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasına veya uzaklaştırma iyileştirmelerine neden olan faaliyetlerin belirlenmesi, hesaplanması, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik sağlar ve buna ilişkin ilkeleri ve gereksinimleri belirtir.ISO 14064-2 Standardı Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Projeleri Danışmanlığı

Carbon Hints, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve uzaklaştırılması projelerinin planlanması, proje ve temel senaryo ile ilgili sera gazı kaynakları, yutak ve rezervuarların belirlenmesi ve seçilmesi, sera gazı proje performansının izlenmesi, hesaplanması, belgelenmesi ve raporlanması ve veri kalitesinin yönetilmesi için gereksinimlerin tümünü kapsayan danışmanlık hizmeti sunar.

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Standardı kapsamında hazırlanan projelerin uluslararası karbon pazarlarında yer alması için uzmanlarımız tarafından süreç takibi gerçekleştirilir.

Neden Karbon Ayak İzi Azaltım Projesi Yapılmalı?

Küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliğinin çerçevesi üç uluslararası anlaşma etrafında şekillenmiştir. Bunlardan ilki rejimin temel amacını, normatif yapısını, ilkelerini, kural ve kurumlarını belirleyen BMİDÇS’dir. 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan Çerçeve Sözleşme 1994’te yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası iş birliğinin genel çerçevesini çizen Sözleşme taraf devletlere bağlayıcı sera gazı emisyonu azaltım yükümlülüğü getirmemiş, bunu Sözleşme altında daha sonra kabul edilecek hukuki düzenlemelere bırakmıştır. Buradan yola çıkarak 1995’teki ilk Taraflar Konferansı’nda (COP1) Sözleşme altında gelişmiş ülkeler için bağlayıcı emisyon sınırlandırma ve azaltım ödevleri içeren bir protokolün müzakereleri başlatılmıştır.

İkinci iş birliği çerçevesi olarak 1997’de Kyoto’da 3. Taraflar Konferansı’nda sonuçlandırılan müzakereler sonunda Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. Şubat 2005’te yürürlüğe giren Protokol, Sözleşme’nin EK-I listesindeki gelişmiş ülkeler için 2008-2012 yılları arasındaki ilk yükümlülük döneminde geçerli olmak üzere sayısallaştırılmış kolektif ve ulusal emisyon azaltım yükümlülükleri koymuş, azaltım yükümlülüklerini yerine getirmede başvurabilecekleri esneklik mekanizmaları olarak adlandırılan uygulama araçlarını oluşturmuştur.

İklim değişikliğiyle mücadeleye dönük uluslararası iş birliği rejiminin üçüncü aşaması olan Paris Anlaşması ise Sözleşme rejiminin üzerine kurulmasına ve hem Sözleşme hem de Kyoto Protokolü’nün pek çok unsurunu yansıtmasına rağmen, Sözleşme-Protokol rejiminden büyük ölçüde ayrılmıştır.

Paris Anlaşması 2011’de başlatılan müzakere sürecinin sonunda 2015’te Paris’te toplanan 21. Taraflar Konferansı’nda (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change/COP21) kabul edilmiştir. 22 Nisan 2016’da imzaya açılan Anlaşma aynı gün BMİDÇS’ye taraf, Avrupa Birliği (AB) dahil 178 devlet tarafından imzalanmıştır.

Yürürlüğe girmesi için gerekli olan küresel sera gazı emisyonlarının %55’inden sorumlu 55 Sözleşme tarafı devletin onaylaması koşulunun, Sözleşme ve Kyoto Protokolü’ne göre çok hızlı biçimde sağlanmasının ardından Anlaşma, kabul edilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Paris Anlaşması sonrasında 2030 Enerji ve İklim Politikaları Çerçevesi Paris İklim Konferansı sonrasında tüm üye ülkelerinin aldıkları sorumlulukları somut politika eylemlerine dönüştürmesi gerekmektedir.

Gelecekte değişecek olan ticaret sistemi ve karbon yönetimine dayalı ekonomik yaklaşımlar ön plana çıkacak olup, bu adımlara uyum sağlamada ilk basamağı oluşturan ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardına göre karbon emisyonlarının kurumsal düzeyde belirlenmesi ardından, emisyonların azaltılması yönünde gerekli girişimleri yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu sayede karbon performansınızı izleye bilir ve deklere edebilirsiniz.

Sera Gazı Emisyon Azaltım Projeleri Nelerdir?

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma standardı kapsamında yapılan çalışmalar kuruluşlar için azaltım hedeflerine ulaşıldığının izlenmesi ve gerekli durumlarda 3. taraflara ispatı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle mutlaka kuruluş içerisinde olabilecek veya olması gereken proseslere odaklanarak neler yapılabileceği ve yapılacakların bir plan ve program içerisine alınması zaruridir.

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma standardı kapsamında olası projelendirme konuları aşağıda belirtilmektedir.

Enerji Verimliliği: Bugün ticari binalarda %33’e varan oranda, endüstriyel tesislerde %40’a varan oranda enerji verimliliği çalışmalarıyla elde edilebilecek tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Tüketilen enerjiyi ne kadar azaltılabilirse, o kadar emisyon azaltımı gerçekleştirilmiş olunur. Bu sayede kurumlar emisyonlarını aşağı çekmekle kalmaz, ayrıca maliyet azaltımı da yapmış olacaktır.

Geri Dönüşüm: üretim veya hizmet süreçlerinde oluşan atıklar biriktirilerek geri dönüşümle kazanılırsa emisyon azaltımı sağlanır. Çünkü sıfırdan bir hammaddeyi üretmek için gereken enerji, yeniden kazanma için gerekenden daha azdır. Örneğin 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile 36 ton CO2 emisyonu atmosfere salınmamış olmaktadır.

Yutak Alan Geliştirmek: Emisyonların azaltımı için akla gelen ilk yol ağaçlandırma yapmaktır. Ağaçlar fotosentez yoluyla havadaki CO2’i yapraklarına absorbe ederek yaşamları için gereken besini oluşturur. Kişiler ve kurumlar da arazi ormanlaştırma çalışmalarıyla emisyon azaltımı yapabilmektedir. Gerçekte her ağacın türüne ve yaşına göre emisyon tutma miktarı farklıdır. Ancak bu farklılığın tespiti için özel bir çalışma gereklidir. Bugün yaklaşık olarak ağaç başına yıllık emisyon azaltımı için 11 kg.CO2 rakamını dikkate almaktayız.

Rezervuar: Sera gazı emisyonlarından kaynaklanan karbondioksitin diğer emisyonlardan ayrı bir şekilde absorbe edilip yer altı veya ayrı bir ünitede depolanarak atmosfere salınımı önlenir. Böylece  ekonomik süreçlerde yeniden kullanılması sağlanabilir.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Fosil yakıtlar harici kaynaklarla üretilen enerji bu kapsamda değerlendirilir. Yaklaşık olarak tükettiğimiz elektriğin kwh’i başına 0,6 kg.CO2 atmosfere salınmaktadır.

Karbon Salınımı Düşük Ürün ve Hizmetleri Tercih Etmek: Üretim veya hizmet süreçlerinde kullanılan hammaddeleri uygun olması durumunda az karbonlu veya düşük karbon ayak izine sahip ürünlerle ikame etmek olarak bakılmalıdır. Kullandığımız özellikle kağıt ve plastik gibi ürünlerin geri dönüştürülebilir olanlarından tercih etmek, kullandığımız cihazların A ve üstü enerji sınıfında olanları tercih etmek emisyonları azaltmak için seçilebilecek yollardandır.

Bu azaltım yolu aynı zamanda hem üreticiler hem de hizmet sağlayıcıları açısından yatırımcı baskısı oluşturan bir unsurdur. Bunun sebebi karbon ayak izini azaltmak isteyen kurumlar ürün ve hizmet alımlarında sıfır emisyonlu olan ürün ve hizmet sağlayan kurumların ürünlerin tercih etmektedirler.

Ulaşım ve Lojistik Tercihlerini Değiştirmek: Lojistik konusu bir çok firma için en çok emisyona neden olan faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın gelecekte özellikle ihracat yapan firmalar için zorlayıcı bir kavram olarak karşımıza çıkacaktır.

Diğer taraftan ulaşım olarak şahsi araç kullanımı yerine toplu taşımayı tercih ederek %90’lara varan oranlarda ulaşıma bağlı karbon ayak izimizi aşağı çekebiliriz. Özellikle otobüsle gidebileceğimiz mesafelerde uçakla yolculuğu tercih etmemek de emisyon azaltım yöntemidir. Bunun sebebi uçak yolculuklarındaki birim mesafedeki emisyon miktarı diğer ulaşım yöntemlerine göre yüksek kalmaktadır.

Yakıt Tercihini Değiştirmek: Araçlarda kullanılan fosil yakıtları yarattığı emisyonu azaltmak için düşük emisyonlu yakıtları tercih etmek veya hibrit yakıtlı, elektrikli araçların kullanılması araçlara bağlı emisyonun azaltılması için tercih edilebilecek bir yoldur.

Karbon Azaltım Kredisi Almak: Karbon kredisi; karbon azaltım projelerinin yaratmış olduğu veya mevcut karbon salım kotasının altında kalan her ton CO2 için akredite kuruluşlarca sağlanan sertifikalardır. Karbon ayak izini azaltmak veya karbon nötr olmak isteyen kişi, kurum veya organizasyonlar bu kredileri satın alarak emisyonlarını azaltabilirler.

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Standardının Yararları

 • Gelecekte var olacak şirketler içerisinde yer almanızı sağlayacaktır.
 • Bilinçli tüketici ve müşterileriniz için ürünün veya hizmetin ön plana geçmesi; daha doğrusu zorunluluğunu bertaraf edecektir.
 • Üretim ve hizmetlerinizde orta veya uzun vadede enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacaktır.
 • Kurumsal kimliğinizde karbon ayak izi konusunda bilinç seviyesini arttıracaktır.
 • Reklamınız olacaktır.
 • Zaten ileride yapmak zorunda olacağınız az karbonlu teknolojileri şimdiden araştırmaya başlamanızı sağlayacaktır.
 • İleri seviye karbon yönetimi uygulamaları için zorunlu alt yapınızı gerçekleştirmiş ve bir sonraki adıma geçmeye hazır olacaksınız.

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Standardı Ana İçeriği

 • Bir önceki yıla göre azaltımların görülmesi
 • Proje için kaynakların, yutakların ve rezervuarların belirlenmesi
 • Temel senaryoyu belirleme
 • Özel prosedürlerin seçilmesi
 • Katkı özelliğini kanıtlama/ispatlaması
 • Sera gazı emisyonlarını ve azaltımlarının hesaplanması
 • Sera gazı verilerini yönetme
 • Onaylama ve onaylamaya izin vermek için sera gazı projelerini belgeleme, onaylama, doğrulama ve raporlama

ISO 14064-2 Standart Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14064-2 Karbon Azaltım veya Uzaklaştırma Standardına göre belirli bir izleme dönemine ait Karbon Ayak İzi Hesaplamalarını yapmış ve azaltım projelerini tasarlamış, standardın ilgili gereksinimlerini karşılamış firma ve organizasyonların yeterliliği bulunan denetim firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika veya Belgedir.