ISO 14046 Standardı Su Ayak İzi Danışmanlığı - Su Ayak İzi

ISO 14046 Standardı Su Ayak İzi Danışmanlığı

ISO 14046 Standardı Su Ayak İzi Danışmanlığı ile ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, üretim için tatlı su kullanımının azaltılmasıyla ilgilidir. Bu standardın endüstride uygulanması nedeniyle, gelecek nesil için su tasarrufu sağlanmaktadır. Su, dünyadaki önemli doğal kaynaklardan biridir. Bu nedenle, bu standardın uygulanması potansiyel etkiyi belirleyecek ve su tasarrufu için kontrol önlemi alınacaktır.ISO 14046 Standardı Su Ayak İzi Danışmanlığı

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı danışmanlarımız, yaklaşımımız ve organizasyon için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan projeye olan toplam bağlılığımız açısından bizi diğer şirketlerden ayıran hizmetler sunmaktadır.

Çalışmalarımız Standarda göre, bir su ayak izi değerlendirmesi, bir ürünün hammadde ediniminden nihai bertarafına kadar yaşam döngüsünün tüm aşamalarında su tüketimini dikkate alır. Carbon Hints danışmanları, dokümantasyon, uygulama, eğitimler, iç denetimler ve ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı Sertifikasyon sürecinde size destek olur.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı uygulamasının sadece bir dokümantasyon faaliyeti değil, aynı zamanda Toplam Çevre Yönetimi ve çevreye duyarlı organizasyon kültürü için bir temel oluşturan organizasyon için bir yaşam tarzı olmasını sağlıyoruz. Kuruluşunuzun ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı uygulamasının başlangıç aşamasında olup olmadığına veya ortada olmanıza veya sertifikasyon denetimine yaklaşmanıza veya sisteminizin iyi kurulmuş ve olgunlaşmasına bakılmaksızın, danışmanlık hizmetlerimiz su yönetim sisteminizin genel etkinliğine değer katacaktır ve su yönetiminin sürdürülebilir rekabet avantajı hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Neden Su Ayak İzi?

İklim değişikliği ve su çok yakından ilişkilidir. Bilim insanlarına göre iklim değişikliğinin en önemli etkileri su döngüsünün bozulması ve su kalitesinin değişmesidir. Dünyadaki su kaynaklarının su döngüsü ile birlikte sabit kaldığı söylenebilir, ancak iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının dünyada bulunduğu yer ve zaman değiştiği için birçok yerde miktar ve kalite açılarından su kaynaklarının yönetimi güçleşecektir.

Günlük yaşamın ve planların hidrolojik sistemlere göre düzenlendiği dikkate alınarak, iklim değişikliğinin içme suyu kaynakları, sanitasyon, gıda ve enerji üretimi üzerindeki etkilerinin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği, su, gıda ve enerji sistemlerinin güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir.

Dünyamızın sıcaklığı artmaya devam etmesi sebebiyle, su kaynakları üzerinde oldukça olumsuz etkiler beklenmektedir. Gelecek birkaç on yıldan sonraki değişikliğin boyutu küresel olarak sera gazı emisyonlarının miktarına ve dünyamızın hassasiyetine bağlıdır. İklim değişikliğinin su kaynaklarının kalitesine etkisi fiziko-kimyasal parametreler, mikro kirleticiler ve biyolojik parametrelerle izlenebilir.

Fiziko-kimyasal temel parametreler sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, çözünmüş organik madde ve besin maddeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Mikro kirleticiler; metaller, pestisitler, farmakolojik ürünler gibi inorganik veya organik parametrelerdir. Biyolojik parametreler ise temelde patojen mikroorganizmalar, siyanobakteriler ve balıklar, yeşil algler, diyatomlar gibi su kalitesi göstergeleridir.

Bu parametrelerin su kaynaklarının kalitesine etkisi su kütlesi tipine (nehir, baraj, gölet v.b.) ve su kütlesi özelliklerine (suda kalma süreleri, büyüklük, şekil, derinlik v.b) göre değişmektedir. Değişen sıcaklık, ani şiddetli hava olayları (taşkın, kuraklık, hortum vb.), güneş radyasyonun artması gibi iklim değişikliğinin unsurları su kaynakları içerisinde fiziko-kimyasal değişikliklere neden olmaktadır.

Örneğin sudaki oksijen yoğunluğu her 3°C‘lik sıcaklık artışında %10 azalır. İklim değişikliğinin yüzey suyu kaynaklarının kalitesine ve içme suyu arzına etkisi değerlendirilmiş ve içme suyu arzının hem taşkın hem kuraklık risklerinden dolayı sekteye uğrayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca suyun miktar olarak azalmasına bağlı olarak içerisindeki çözünmüş madde yoğunluğunun artacağı ve bu nedenle de içme su kaynağının belirlenen içme suyu kalite standartlarını sağlayamayacağı öngörülmüştür.

Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyeli 1960 yılında 4000 m3 idi. 2000 yılında 1600 m3’e düşen su potansiyelimizin, 2030 yılında nüfus artışı hesaba katılarak 1120 m3’e kadar azalacağı öngörülmektedir. Bu gösterge, Türkiye’nin gelecekte su fakiri bir ülke durumuna geleceğinin habercisidir.

Su Ayak İzi Nedir?

Üretim ve hizmetler için kullanılan ve atılan suyun, ürün bazında su ayak izi adı ile ifade edilmesidir. Su ayak izi, üretim ve hizmettin bütün aşamaları dahil kullanılan tatlı su miktarının (kirletilen su miktarı ve geri kazanılan su miktarı da dahil), hesaplanması olarak tanımlanabilir.

Unutulmamalıdır ki; Su ayak izi hesaplanması hem doğrudan su kullanımını hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katılması gerekir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, doğrudan ve dolaylı kirletilen tatlı su miktarı ile geri kazanılan su miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak su izi için bir standarttır. ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı, ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izi değerlendirmeleri için kurallar ve gereksinimler belirler. Değerlendirmede su kalitesini etkileyen hava ve toprak emisyonlarını içerir.

ISO 14046 Su ayak izi Standardı; bir ürün veya hizmeti gerçekleştirmek için tüketilen su miktarını ölçülerek hesaplanır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardının Yararları

 • Gelecekte var olacak şirketler içerisinde yer almanızı sağlayacaktır.
 • Bilinçli tüketici ve müşterileriniz için ürünün veya hizmetin ön plana geçmesi; daha doğrusu zorunluluğunu bertaraf edecektir.
 • Üretim ve hizmetlerinizde orta veya uzun vadede su tasarrufu sağlayacaktır.
 • Kurumsal kimliğinizde su ayak izi konusunda bilinç seviyesini arttıracaktır.
 • Reklamınız olacaktır.
 • Zaten ileride yapmak zorunda olacağınız az su kullanan veya suyu yeniden kullanan teknolojileri şimdiden araştırmaya başlamanızı sağlayacaktır.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardının Ana İçeriği

 1. Prensipler
 2. Metodolojik çerçeve
 3. Raporlama
 4. Eleştirel inceleme
 5. Toplumsal düşünce
 6. Çevresel Gereklilikler
 7. Yasal yükümlülükler
 8. Kültürel düşünce
 9. Politik değerlendirme
 10. Organizasyon çeşitliliği
 11. Ekonomik koşullar

ISO 14046 Standart Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardına göre belirli bir izleme dönemine ait Su Ayak İzi Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini karşılamış firma ve organizasyonların yeterliliği bulunan denetim firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika veya Belgedir.