LCA-Yaşam Döngüsü Analiz Danışmanlığı, Değerlendirilmesi

ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Çevresel Performans Analizi (LCIA) Danışmanlığı

LCA-Yaşam Döngüsü Analiz Danışmanlığı ile Sürdürülebilirliği herhangi bir proje, ürün veya kuruluş için bir avantaj olarak tam anlamıyla kullanmak için, herhangi bir noktada ve zamanda fırsatlar ve riskler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak çok yararlıdır.LCA-Yaşam Döngüsü Analizi

Bu, özellikle enerji, hammadde, su ve doğal kaynakların yanı sıra karbon emisyonları ve atıkların kullanımını belirlemek için operasyonlar ve tedarik zincirindeki temel hususları değerlendirme yeteneğine sahip olmayı içerir. Nihai sonucun gerçekten en sürdürülebilir seçenek olmasını sağlamanın tek yolu budur.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), yakıtların, ürünlerin, yapıların ve faaliyetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkisinin sistematik analizidir. Bir yaşam döngüsü, hammadde tedariki, üretim / inşaat, kullanım / işletim, sökme ve bertaraf aşamalarından oluşur.

Çevresel etkiler, üretim (örneğin ham, yardımcı ve işletim malzemeleri üretimi) ve bertaraf (örneğin atık işleme) ile ilişkili giriş ve çıkış süreçlerinin değerlendirilmesi dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Bu hedefe ulaşmak için, yaşam döngüsü analizi, ilgili rehber dokümanlarca belirlenen kriterlere göre Uzmanlarımız projenin çevresel performansını araştırır ve değerlendirir. Kuruluşlara çevresel etkinin herhangi bir analizinin sonuçlarını nasıl iletecekleri konusunda yol gösterir.

Neden LCA-Yaşam Döngüsü Analizi Kullanılır?

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, hizmetin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir. Bu değerlendirme sonrası amacınıza uygun doğru bir yaklaşım yapabilme olanağı sağlar. Bu açıdan LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) birçok konuda kullanılabilen bir değerlendirme aracı olarak karşımıza çıkar. En çok kullanılan faaliyetler;

 • Ürün Karbon Ayak İzi Belirleme
 • Eko Etiketleme
 • Çevresel Etkileri Belirleme (Standart ve diğer uygulamalar)
 • Ürün Karşılaştırma, Geliştirme ve İyileştirme (AR-GE)
 • Stratejik Planlama ve Tedarikçi Belirleme
 • Karar Verme ve Pazarlama Stratejileri

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), ürün veya hizmetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca potansiyel çevresel etkilerinin sistematik analizi olarak tanımlanır. 

Bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Yaşam Döngüsü Analizi) sırasında, bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca (üretim, dağıtım, kullanım ve kullanım ömrü sonu aşamaları) potansiyel çevresel etkilerini değerlendirirsiniz. Bu aynı zamanda üretim (örneğin, ham, yardımcı ve işletim malzemeleri üretimi), kullanım aşaması ve bertaraf (örneğin, atık yakma) ile ilişkili yukarı akış (örneğin tedarikçiler) ve aşağı akış (örneğin atık yönetimi) süreçlerini içerir. 

Yaşam döngüsü etki değerlendirmesi (LCIA), çevreden gelen tüm ilgili girdileri (örn. Cevher ve ham petrol, su, arazi kullanımı) ve ayrıca hava, su ve toprağa emisyonları (örn. Karbondioksit ve nitrojen oksitler) kapsar. Uluslararası Standardizasyon Örgütü, ISO 14040 ve 14044’e göre bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yapmak için yönergeler ve gereksinimler sağlar.

LCA-Yaşam Döngüsü Analizinin Sağlayacağı Faydalar

LCA – Yaşam Döngüsü Analizi çalışmaları son 30 yıldan bugüne giderek önem kazanmış ve bugün dünyada içtiğimiz sudan evlerimizde kullanılan inşaat malzemeleri ve teknoloji ürünlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalardır. Ürün bazında ve üretim hattı bazında analiz yapılan LCA çalışmaları üretici firmalar ve servis sağlayıcı-tedarikçiler tarafından daha büyük kapsama alınarak ürün ve servislerin geniş sınırlarda tüm etkileri içine alacak biçimde hesaplanması beklentilerini doğurmuştur. Yaşam döngüsü değerlendirmesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünlerin/Hizmetlerin/Projelerin/Uygulamaların sürdürülebilirliğinin çeşitli yaşam döngüsü safhaları boyunca ölçülebilmesi ve yönetilmesi.
 • Önemli çevresel etkilerini belirlenmesi.
 • Potansiyel iyileştirme ve yatırımlar için karar alma sürecine yardımcı olması.
 • Üretimde ürünlerin sürdürülebilirliklerini karşılattırılması ve iyileştirmelerin uygulanması.
 • Sürdürülebilirlik planları hazırlanmasında yol gösterici olması; risklerin ve potansiyel yükümlülüklerin yönetilmesi.
 • Daha az olumsuz çevresel etkiye sahip ürünler için talebin teşvik edilmesi.
 • Tedarik süreçlerinin optimize edilmesi ve rekabet avantajı

LCA-Yaşam Döngüsü Analizinin Aşamaları

 • Hammadde Üretimi: Ürünü oluşturmak için gereken bir ya da daha fazla hammaddenin üretimi
 • Ürün veya Hizmet Üretimi: Ürün veya hizmetlerin imalat veya meydana getirilme aşaması
 • Tüketim / Ürün ya da Hizmet Kullanım: Ürün müşteriye servis edildikten sonra kullanım aşaması
 • Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda imha etme aşaması
 • Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüm aşaması
 • Nakliye: Tüm ara stepler dahil olmak üzere ürün ya da hizmetin lojistik aşaması