KVKK Politikamız - SG Sera Gazı ve İklim Yönetim Danışmanlığı

KVKK Politikamız

CARBON HINTS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİDİR

Carbon Hints, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımız ile müşterilerimizden alınan, detayları Gizliliğin ve Verilerin Korunması yönergesinde öngörülmüş usullerle toplamakta, işlemekte, saklamakta ve imha etmektedir.

Kişisel Verileri Korumanın Amaçları

Carbon Hints personeli ve müşterilerimizin iletişim ve işbirliği içinde olan tüm gerçek kişilerin özel bilgi ve belgelerinin gizliliğinin korumak, bilgi ve belgelerin doğruluğunu güvence altına almak, müşterilerimizden edinilen ve gizlilik içeren tüm bilgilerin, belgelerin, oluşturulan veri, form, plan, liste, vb. dokümanların müşteri veya sorumlu tarafın paylaşılabileceği hakkında onayı olmadığı sürece süresiz gizliliğini temini, bilgilere yeniden ihtiyaç duyulduğunda, yetkili kişilerin erişimini sağlamak amacıyla uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

CarbonHints Kişisel Verileri, Aşağıdaki İlkelere Uygun Olarak İşlemektedir;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Carbon Hints personelleri ve dış kaynaklı kuruluşlardan, hizmet süreci boyunca her hangi bir aşamada elde edilen ve gizlilik barındıran bilgilerin, müşteri veya sorumlu tarafın onayı veya kanuni bir yükümlülük olmaksızın üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

CARBONHINTS TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

Personeli için;

Ad, Soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi (diploma ve sertifikalar), çalışma geçmişi, meslek, cinsiyet, medeni durum, uyruk, sağlık raporu, adli sicil kaydı, SGK Dökümü askerlik belgesi, İBAN gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik ek veriler,

Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler,

Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri, 

Müşteriler için;

Ticaret sicil gazetesi (güncel), şirket yetkiline ait imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi,

Tesise yönelik özel çalışma verileri

Verilen eğitim hizmetleri sonrasında, eğitim katılımcılarına ait katılım formlarına atılan imza föyleri.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

CARBONHINTS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİDİR.

Veri Güvenliği, KVKK madde 12 çerçevesinde, Carbon Hints, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorun yada şikayetinizi, info@seragazi.net adresine yazılı bir şekilde iletebilir ya da +90 (531) 471 49 46 telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.